GianfrancoRosi_dentro un autoblindo Peshmerga – Kurdistan confine con Iraq

GianfrancoRosi_dentro un autoblindo Peshmerga – Kurdistan confine con Iraq

GianfrancoRosi_dentro un autoblindo Peshmerga – Kurdistan confine con Iraq